Contactgegevens
T 078-7999945 078-7999945

Bewindvoering

Bewindvoering (ook wel beschermingsbewind) is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Denk daarbij aan dementerende ouderen, verslaafden, psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten.

De aanstelling van een bewindvoerder zorgt ervoor dat het beheer van de financiën uit handen van de cliënt wordt genomen. Het is vervolgens de taak van de bewindvoerder de financiën van de cliënt als een goed huisvader te beheren.

De bewindvoerder zorgt er voor dat de maandelijkse vaste lasten worden voldaan, spaargeld wordt opgebouwd, eventuele budgettaire problemen worden opgelost, voor eventuele schulden een oplossing wordt gezocht en er geen buitensporige uitgaven plaatsvinden. Na overleg met de cliënt bepaalt de bewindvoerder bijvoorbeeld of bepaalde uitgaven noodzakelijk en haalbaar zijn. Alle handelingen van de bewindvoerder staan daarbij in het teken van het gezond en stabiel houden van de financiële situatie van de cliënt. 

Schulden

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Het beheer van de financiën wordt overgenomen van de cliënt. Een veel voorkomende misvatting is dat het een schuldsaneringsregeling betreft. Een onderbewindstelling betekent dan ook niet dat direct een schuldsaneringsregeling wordt gestart. 

Bewindvoering is echter wel een belangrijke stap om tot een schuldsaneringsregeling te komen. De bewindvoerder stabiliseert de financiën, inventariseert de schuldenlast en verzorgt de administratieve zaken rond een aanmelding voor schuldhulpverlening. Op het moment dat de financiële situatie stabiel en gezond genoeg is om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen, zal samen met de cliënt een aanvraag voor schuldhulpverlening worden gedaan. 

De kans op een succesvolle schuldsaneringsregeling is vele malen groter wanneer deze op het juiste moment wordt opgestart. Dat betekent dat de bewindvoerder na de onderbewindstelling kan besluiten niet direct een aanvraag voor schuldhulpverlening in te dienen en zal wachten totdat het juiste moment is gekomen. 

Controle op kwaliteit

Het belang van de cliënt dient altijd voorop te staan. Zeker bij het beheren van de financiën van een bijzondere en kwetsbare doelgroep. Beschermingsbewindkantoor Nederland hecht dan ook veel waarde aan kwaliteit, betrouwbaarheid en openheid. Naast de investeringen in het opleidingsniveau van de medewerkers door de organisatie zelf, wordt de door Beschermingsbewindkantoor Nederland geleverde kwaliteit ook door controlerende organisaties omhoog gestuwd. 

Allereerst verlangt de kantonrechter dat de bewindvoerder periodiek rekening en verantwoording aflegt over het door hem gevoerde bewind. De kantonrechter controleert deze rekening en verantwoording en stelt kritische vragen als de situatie niet volstrekt helder is. De kantonrechter stelt daarnaast op basis van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren van 29 januari 2014 kwaliteitseisen waaraan de bewindvoerder dient te voldoen. Het voldoen aan deze eisen wordt jaarlijks getoetst door een accountant, waarna een accountantsrapport aan de kantonrechter wordt voorgelegd ter beoordeling. 

Daarnaast stuurt Beschermingsbewindkantoor Nederland maandelijks een mutatieoverzicht naar de cliënt. Een mutatieoverzicht is een soort bankafschrift waarmee de cliënt de bewindvoerder kan controleren. Wanneer de cliënt vragen heeft naar aanleiding van de mutatieoverzichten kan de bewindvoerder om opheldering worden verzocht. Het staat de cliënt overigens te allen tijde vrij informatie over het bewind bij de bewindvoerder op te vragen. Op deze wijze houdt de cliënt zelf ook zicht op de voortgang van het bewind en is openheid gewaarborgd.

De controle op de door de bewindvoerder geleverde kwaliteit is daarmee drieledig. De kantonrechter, de accountant en de cliënt zelf houden periodiek toezicht, waarmee de financiële belangen van de cliënt optimaal worden gewaarborgd.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang