Contactgegevens
T 078-7999945 078-7999945

Veel gestelde vragen

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een vraag heeft waar u snel antwoord op wilt hebben. Hieronder hebben wij een lijst opgesteld met de meest voorkomende veelgestelde vragen.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

Bij de uitvoer van haar taken als bewindvoerder volgt Beschermingsbewindkantoor Nederland de wettelijke bepalingen en de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Dit kantonrechtersorgaan beschrijft in haar aanbevelingen wat van een bewindvoerder kan worden verwacht. De taken van de bewindvoerder zijn die taken die tot een goed beheer van de financiën bijdragen. De bewindvoerder verzorgt dan bijvoorbeeld ook de volgende zaken:

 • innen van loon of uitkering;
 • indienen van aanvragen voor uitkeringen, belastingteruggaven, toeslagen, kwijtschelding van belastingen en bijzondere bijstand;
 • afhandeling van maandelijkse betalingsverplichtingen;
 • afsluiten van verzekeringen;
 • indienen van declaraties bij ziektekostenverzekeraars;
 • invullen van AWBZ-formulieren voor de eigen bijdrage;
 • belastingaangifte in Box 1.

Daarnaast stelt de bewindvoerder alle bij het bewind betrokken partijen (bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, de energieleverancier en schuldeisers) op de hoogte van de onderbewindstelling. De correspondentie met deze instanties handelt de bewindvoerder voortaan af.

De bewindvoerder opent tevens een nieuwe bankrekening (beheerrekening) voor het beheren van de financiën. Deze rekening wordt enkel beheerd door de bewindvoerder. De bestaande bankrekening wordt in het vervolg gebruikt als leefgeldrekening. De beheerrekening is eveneens een spaarrekening met een rentevergoeding die in goede verhouding staat tot het spaarsaldo en de maandelijkse kosten van deze bankrekening. Verder brengt de bewindvoerder het budget in evenwicht. Dat kan bij een te laag inkomen tot gevolg hebben dat bepaalde uitgaven niet meer kunnen plaatsvinden.

Bij de uitvoer van de taken van de bewindvoerder is medewerking door de cliënt van groot belang. Hoe beter en prettiger de samenwerking verloopt, hoe eerder er succes zal worden behaald. De bewindvoerder en de cliënt hebben beide hetzelfde doel voor ogen (een gezonde, stabiele financiële situatie), maar zonder een goede samenwerking is het bereiken van dat doel niet vanzelfsprekend.

 

Bijzondere taken van de bewindvoerder

Beschermingsbewindkantoor Nederland heeft voldoende kennis in huis om bijzondere handelingen voor de cliënt te verrichten of hiervoor ondersteuning te bieden. Daarbij gaat het onder meer om zaken als:

 • problematische schuldsanering;
 • juridische procedures;
 • het beheren van persoonsgebonden budgetten (PGB);
 • het ondersteunen bij het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit een wettelijke schuldsanering (WSNP);
 • opmaken van de belastingaangifte in Box 2 en 3;
 • verhuizing;
 • ontruiming, verkoop of aankoop van een woning.

Door de inzet van goed geschoolde en ervaren medewerkers is Beschermingsbewindkantoor Nederland zeer goed in staat ondersteuning te bieden in de bovengenoemde zaken. Voor enkele van deze werkzaamheden wordt wel een aanvullende vergoeding gevraagd naast het reguliere tarief dat door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt voorgeschreven. Voor de kosten van bewindvoering kan bijzondere bijstand bij de Sociale Dienst worden aangevraagd. Op basis van het inkomen en de vermogenspositie wordt vervolgens door de Sociale Dienst bepaald voor welke vergoeding de cliënt in aanmerking komt.

Hoe kan de onderbewindstelling worden opgeheven?

Bewindvoering is vaak voor onbepaalde tijd van toepassing, maar er zijn diverse redenen om het bewind te beëindigen. Zo kan het zijn dat de grond voor de onderbewindstelling niet meer van toepassing is en dat de cliënt daardoor zelf weer in staat is om de eigen financiën te beheren. In dat geval dient een goed onderbouwd verzoekschrift naar de kantonrechter te worden gezonden voor opheffing van de onderbewindstelling.

Daarnaast kan het bewind eindigen door de aanstelling van een andere bewindvoerder of het overlijden van de cliënt. Eindigt het bewind door overlijden, dan wikkelt de bewindvoerder de financiële administratie zorgvuldig af en draagt het vervolgens over aan de notaris.

Bij opheffing van de onderbewindstelling schrijft de bewindvoerder alle betrokkene instanties aan om hen te informeren over het feit dat het bewind niet meer van toepassing is. In alle gevallen zorgt de bewindvoerder voor een correcte afwikkeling.

Hoe lang duurt het totdat een onderbewindstelling wordt uitgesproken door de kantonrechter?

Voor de procedure worden zes tot negen weken gereserveerd. Het verschilt per rechtbank. Echter, wanneer u de benodigde informatie voor het verzoekschrift aan de kantonrechter spoedig aanlevert bij de bewindvoerder, kan een en ander sneller worden afgehandeld.

Wie kan een verzoek tot onderbewindstelling indienen?

Dat kunt u zelf doen, uw partner of familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes. De instelling waar u wordt verzorgd of die aan u begeleiding biedt kan eveneens een verzoek indienen. In uitzonderlijke gevallen kan een officier van justitie een verzoek indienen. Bijvoorbeeld omdat uw naaste familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen, zoals het niet te zeer willen schaden van verhoudingen binnen de familie.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachtenreglement

Algemene bepalingen

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Organisatie: Beschermingsbewindkantoor Nederland B.V.
 • Bedrijfsleiding: De (bureau)manager.
 • Bewindvoerder: De operationele bewindvoerder welke de eindverantwoordelijkheid draagt in het betreffende cliëntendossier.
 • Cliënt: Een onderbewindgestelde bij wie de organisatie tot bewindvoerder is benoemd.
 • Bezwaar: Een schriftelijk ter kennis van de organisatie gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.
 • Klacht: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij een onderneming ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.
 • Klager: De indiener van een bezwaar of klacht.

 

Artikel 2 

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie en zij die ingevolge artikel 432 BW1 een verzoek tot instelling van een beschermingsmaatregel mogen indienen bij de kantonrechter. Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien te zijn van:

 • De naam en het adres van de klager;
 • de datum van het bezwaar of de klacht;
 • een omschrijving van het bezwaar of de klacht.

Daarbij is een klacht slechts ontvankelijk indien:

 • niet eerder over de betreffende kwestie is geklaagd dan wel er sprake is van nieuwe feiten;
 • de klacht niet reeds bij de toezichthoudend kantonrechter is ingediend.

 Bezwaren

 

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk en in goed overleg met de klager op te lossen. De klager wordt daarop de mogelijkheid geboden het bezwaar telefonisch of schriftelijk in te trekken, waarna het bezwaar als afgedaan wordt beschouwd.

Wordt na overleg geen oplossing gevonden, dan brengt de bewindvoerder het bezwaar ter kennis aan de bedrijfsleiding. Deze behandelt het bezwaar binnen twee weken na indiening en tracht daarbij, eventueel via nader overleg met de klager en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne te schikken.

De klager ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de organisatie is afgedaan. Is de klager niet tevreden gesteld, dan kan de klager een klacht indienen. 

 

Klachten

 

Artikel 4

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na indiening in behandeling genomen door de bedrijfsleiding. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de bewindvoerder en de klager op te lossen. De klager wordt daarop de mogelijkheid geboden de klacht telefonisch of schriftelijk in te trekken, waarna de klacht als afgedaan wordt beschouwd. 

Wordt na overleg geen oplossing gevonden, dan stelt de bedrijfsleiding een onderzoek in. De bedrijfsleiding kan eventueel de klacht nader formuleren en de klager en andere betrokkenen horen. Het resultaat van het onderzoek wordt uiterlijk vier weken na indiening dan wel op een met de klager overeengekomen moment schriftelijk aan de klager voorgelegd. Tevens legt de bedrijfsleiding in hetzelfde document vast:

 • de ontvankelijkheid;
 • de gegrondheid;
 • de door de bewindvoerder te verrichten correctie (indien klacht gegrond of correctie wenselijk);
 • de door de organisatie geboden compensatie (indien klacht gegrond en sprake van schade);
 • dat de klacht hiermee als afgehandeld wordt beschouwd.

Bezwaar tegen de afhandeling van de klacht is niet mogelijk. Indien de klager niet tevreden is gesteld, dan kan de klager een klacht indienen bij de kantonrechter. 

 

Artikel 5

De bedrijfsleiding van de onderneming archiveert de afgedane klachten.

 

Slotbepaling

 

Artikel 6

Alle bezwaren en klachten van klagers worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Het staat de behandelaar van het bezwaar of de klacht slechts vrij derden te benaderen die bij de onderbewindstelling zijn betrokken, teneinde een gedegen onderzoek te kunnen verrichten.

 

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt voor onbepaalde tijd.

Bezig met laden... Bezig met laden...
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang